Najčešće postavljana pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi korištenja Vaših uređaja.
  • Perilice rublja
  • Sušilice rublja
  • Valjci za glačanje

Signalne žaruljice ne svijetle.

Mogući uzrok: Nema napajanja na uređaju. Rješenje: Provjerite je li grebenasta sklopka u poziciji 1, ako na grebenastoj sklopki nema struje, obratite se električaru.

Osigurač je iskočio.

Uključite ponovno osigurač. Ukoliko nakon 15 min rada iskoči osigurač, obratite se ovlaštenom serviseru.

Program se ne pokreće, na zaslonu se prikazuje "dE" ili "dE1".

Mogući uzrok: Vrata nisu zatvorena, previše rublja je u bubnju i blokira zatvaranje vrata, tipka "Start" nije pritisnuta. Zatvorite vrata (zvučni klik zvuk), izbjegavajte pretrpavanje bubnja, pritisnite tipku Start.

Programski slijed je duži nego obično, ponavlja se centrifuga, na zaslonu se javlja greška "UE".

Mogući uzrok: Rublje u bubnju je neravnomjerno raspoređeno ili je premalo rublja u stroju. Sustav za otkrivanje i ispravljanje neravnoteže rublja je aktiviran. Rješenje: Dodajte komad ili dva rublja da se uspostavi ravnoteža u bubnju. Presložite rublje tako da se omogući pravilno centrifugiranje. Apeliramo za pranje velikih i malih predmeta zajedno kako bi se smanjila neravnoteža.

Aparat doživi snažne vibracije ili pomicanja.

Mogući uzrok: Uređaj nije postavljen na čvrstu podlogu ili nije savršeno stabilan, nisu uklonjeni transportni vijci i podnožje akiranja.

Rješenje: Pomaknuti perilicu ili prepraviti pod, provjeriti izravnanje perilice libelom i stabilnost uređaja, ukloniti podnožje i transportne vijke. Podesiti nogice uređaja da bude stabilan, prema uputama za instalaciju uređaja. Gdje je to moguće, oprati velike i male predmete zajedno kako bi se smanjila neravnoteža.

Na zaslonu se prikazuje "IE".

Mogući uzrok: Nedovoljan pritisak vode u mreži, nedovoljno otvorena slavina na dovodu vode, presavijena dovodna cijev za vodu ili začepljen filter na dovodu vode. Rješenje: Isprobajte drugu slavinu u objektu, otvorite slavinu do kraja, izravnajte priključnu cijev, očistite filter na dovodu vode.

Na zaslonu se prikazuje "OE".

Mogući uzrok: Odvodna cijev je začepljena ili presavijena, filter na odvodu vode je začepljen. Očistite i izravnajte cijev odvoda. Očistite filter. Za više informacija, pogledajte upute za uporabu.

Previše pjene u uređaju.

Mogući uzrok: Koristi se prevelika količina deterdženta. Provjeriti koristi li se preporučena količina detredženta.

Uređaj ne uzima deterdžent/omekšivač/izbjeljivač.

Uređaj ne uzima vodu, sredstvo nije postavljeno u ispravan odjeljak ili su odjeljci za sredstva u ladici začepljeni. Rješenje: Ako uređaj ne uzima vodu pogledajte objašnjenje za IE grešku. Staviti sredstvo u ispravan odjeljak, očistiti odjeljke za sredstva u ladici.

Guma vrata se osipa te komadići ostaju na opranom rublju.

Rješenje: Radi se o površinskom sloju gume koji se korištenjem uređaja potroši te se ovaj problem više ne pojavljuje. Prilikom umetanja rublja u perilicu potrebno je pravilno rasporediti rublje te obratiti pozornost da se u stroj ne stavlja prevelika količina rublja.

Signalne žaruljice ne svijetle.

Mogući uzrok: Nema napajanja na uređaju. Rješenje: Provjerite je li grebenasta sklopka u poziciji 1, ako na grebenastoj sklopki nema struje, obratite se električaru.

Osigurač je iskočio.

Uključite ponovno osigurač. Ukoliko nakon 15 min rada iskoči osigurač, obratite se ovlaštenom serviseru.

Na vratima se pojavljuje vlaga.

Mogući uzrok: Zaštopana ventilacija. Rješenje: Redoviti pregled i čišćenje ventilacije.

Zašto neke komade rublja moram više puta glačati?

Mogući uzrok: Glača se previše vlažno ili previše suho rublje, pogrešan je odabir temperature ili pogrešan odabir brzine glačanja. Rješenje: Faktori kod glačanja su postotak vlage u rublju, temperatura i brzina glačanja. Važno je prilagoditi temperaturu i brzinu glačanja materijalu koji se glača. Kod materijala koji ne podnose visoke temperature potrebno je smanjiti i brzinu da bi se kvalitetno glačali.

Zašto gornja navlaka valjka tamni?

Mogući uzrok: Posteljina se glača samo na jednoj strani valjka dok se druga strana pregrijava, a posljedica pregrijavanja je spaljivanje navlake valjka. Rješenje: Glačanje po cijeloj površini valjka. Prije glačanja pripremiti dovoljnu količinu rublja sa 15-25% vlage u materijalu. Ne ostavljati valjak da radi bez glačanja kada postigne željenu temperaturu. Ukoliko su pauze od glačanja duže od dvije minute obavezno postaviti temperature ispod 100˚C.

Zašto je gornja navlaka valjka rastegnuta i visi sa jedne strane?

Mogući uzrok: Posteljina je postavljana samo po sredini valjka, platno postaje opušteno. Glačanje previše vlažne robe. Rješenje: Umetanje posteljine po cijeloj širini valjka ukoliko su komadi rublja manji. Roba mora biti osušena prije glačanja, a postotak vlage u materijalu ne smije biti veći od 25%.

Zašto nastaju crte na gornjoj navlaci valjka?

Mogući uzrok: Taljenje gumbi, plastike i poliestera, moguće struganje patentnih zatvarača po koritu. Sva zaprljanja ili oštećenja na koritu se prenose na gornju navlaku valjka. Rješenje: Pokušajte skinuti gornju navlaku i molton platno da ostane samo žica i uključiti valjak na 100°C te ga pokrenuti da čelična vuna dođe u kontakt sa koritom. Nakon 5 minuta rada korito bi trebalo biti očišćeno i ispolirano. Ukoliko zaprljanje ili oštećenje ostane na površini korita potrebno je zamijeniti korito.

Pritiskom na gumb "I" na zaslonu se kontinuirano prikazuje "ERR".

Mogući uzrok: Kada se aktivira zaštita za prste, korito se vraća u otvoreni položaj, a na zaslonu se pokazuje "ERR" i zaslon se isključuje. Rješenje: Ako sigurnosni prekidač zaštite za prste nije pušten prije ponovnog uključivanja uređaja, uređaj će ponovno proraditi ritiskom na gumb "I".

Na zaslonu se prikazuje Err6.

Mogući uzrok: Blokirana pedala valjka. Rješenje: Ova poruka se rikazuje kada se pedala valjka drži pritisnuta više od 10 sekundi. Na isti način se greška deaktivira.

Na zaslonu se prikazuje Err7

Mogući uzrok: Aktivirana je sigurnosna tipka za zaustavljanje u nuždi. Korito se vraća u otvoreni položaj i zaslon se isključuje.

Ako se tipka za zaustavljanje u nuždi ne deblokira prije ponovnog pokretanja uređaja pritiskom na gumb "I", na zaslonu se prikazuje "Err7". Rješenje: Okretom gumba u smjeru kazaljke na satu deaktivira se sigurnosni gumb.

Valjak se ne može uključiti

Mogući uzrok: Došlo je do nestanka struje u objektu, grebenasta sklopka je na poziciji "0". Rješenje: Provjeriti ima li struje u objektu te je li grebenasta sklopka u poziciji "1". Također potrebno je provjeriti je li iskočio osigurač.

Na zaslonu se javlja greška „tE”

Mogući uzrok: Greška se javlja kad je razlika u temperature između lijevog i desnog senzora prevelika (tvornički postavljeno na 40 °C) te te grijači isključuju. Rješenje: Rublje je tijekom glačanja potrebno glačati cijelom površinom valjka kako bi se izjednačila temperatura na oba senzora.

Valjak ne grije

Mogući uzrok: LED dioda nije upaljena. Rješenje: Ukoliko LED dioda nije upaljena potrebno je uključiti bočni termostat pomoću bočne polugice. Pritiskom na tipku "SET" očitajte stvarnu temperaturu korita te je li niža od one namještene na termostatu.

Pali se lampica za tvrdoću vode

Rješenje: Koristiti kvalitetniju destiliranu vodu.

Valjak vrti u prazno, ne prijanja na podlogu.

Rješenje: Provjeriti ručku za podizanje valjka te ju vratiti u početni položaj. Ručku koristiti isključivo u slučaju nestanka električne energije.